با کمک شیرینی های صفر می توانید طعم های حرفه ای ایجاد کرده و لبخندهای بزرگی را بر روی صورت ها بگذارید بدون اینکه فدای طبیعی بودن و طراوت آنها شوید. ایدز قنادی Zer مطابق با ISO 22000: 2005 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در امکانات تولیدی مجهز به فناوری پیشرفته تولید می شود. وسایل شیرینی سازی صفر متشکل از خامه ، دسرهای آماده ، آرد ، نمک و شکر توسط تیم های حرفه ای در آزمایشگاه های حرفه ای با همان اصول سیستم تجزیه و تحلیل می شوند ، سپس با دستگاه های اتوماسیون بسته بندی می شوند و به بازار و مصرف کننده ارائه می شوند.