زیتون های درجه یک که با دقت از درختان زیتون منطقه اژه جمع آوری می شوند در استخرهای دارای امکانات مجهز به زر جمع می شوند. زیتون های سفره صفر که مطابق با استانداردهای بهداشتی چندین بار شسته می شوند و عاری از گرد و غبار و اجسام خارجی هستند ، در مرحله آخر خشک می شوند و بدون افزودن مواد افزودنی روغن کاری می شوند. پس از تمام مراحل ، با قرار دادن آنها در قوطی هایی با اندازه مناسب ، به منظور افزودن طعم به میزهای تنظیم شده در سراسر جهان ، توزیع می شود.