به عنوان برند zer ، ما برای مراقبت از انواع خطرات مربوط به دارایی های و اطلاعات خود، به منظور تأمین الزامات استاندارد ISO 27001 ، به طور مداوم از سیستم مدیریت امنیت اطلاعات خود استفاده می کنیم. ما بطور منظم خطرات مربوط به دارایی های اطلاعات را مدیریت می کنیم و کلیه مقررات قانونی و قراردادهای مربوط به امنیت اطلاعات را رعایت می کنیم. به منظور افزایش آگاهی از امنیت اطلاعات ، آموزش هایی را مدیریت می کنیم که صلاحیت های فنی و رفتاری را بصورت یکپارچه با سایر سیستم های مدیریتی که اعمال می کنیم توسعه دهیم و با تمام توان خود کار می کنیم تا به عنوان یک سازمان نمونه در بخش تولید مواد غذایی رهبری خود را به اثبات برسانیم.


امنیت اطلاعات