افتخارات

 

این شرکت از روز تأسیس ، مطالعات مختلفی را در بخش هایی که در آن مشارکت داشته اند ، انجام داده است ، در شکل گیری های شغلهای متعددی در شعب مختلف خود نقش داشته و تلاش های پیشگامانه ای برای ارزش های کشور انجام داده است. همچنین با کسب جوایز و افتخارات متعدد خود را در صدر شرکت های مفید کشور قرار داده است.در سال ۲۰۱۷ کسب مدال افتخار از اتاق بازرگانی اکیسار توسط شرکت Zer Salça
ورود به بورس اکیسار توسط شرکت Zer Salça
در سال ۲۰۱۴ کسب مدال افتخار از tobb توسط شرکت Zer Salça
در سال ۲۰۱۷ کسب مدال افتخار صادرکننده برتر توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۶ کسب مدال افتخار صادرکننده برتر روغن زیتون بسته بندی شده توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۷ کسب مدال افتخار  نهمین صادرکننده برتر روغن زیتون بسته بندی شده توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۶ کسب مدال افتخار مقام نخست صادرکننده برتر روغن زیتون بسته بندی شده توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۶ کسب مدال افتخار بیشترین صادرکننده روغن زیتون توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۱ کسب مدال افتخار از اتاق بازرگانی قاضی آنتپ توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۰۶ کسب مدال افتخار  رکورد صادرات توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۰۷ کسب مدال افتخار  رکورد صادرات توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۱ کسب مدال افتخار  رکورد صادرات توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۲ کسب دومین مدال افتخار صادر کننده برتر توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۱ کسب مدال افتخار توسط شرکت  ZerYağ ABC Deterjan   
در سال ۲۰۱۴ کسب مدال افتخار توسط شرکت  ZerYağ ABC Deterjan  
در سال ۲۰۱۱ کسب مدال افتخار صادر کننده برتر  منطقه  egeتوسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۲ کسب مدال افتخار از اتاق بازرگانی قاضی آنتپ توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۴ کسب دومین مدال افتخار صادرکننده روغن زیتون توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۲ کسب مدال افتخار صادر کننده برتر  منطقه  egeتوسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۲ عضویت در انجمن توسعه جامعه مدنی استان توسط Zer Group
در سال ۲۰۰۶ کسب مدال افتخار  رکورد صادرات توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۴ عضویت در اتاق بازرگانی قاضی آنتپ توسط شرکت Zer Yağ
در سال ۲۰۱۳  کسب مدال افتخار صادرکننده نمونه از انجمن صادرکنندگان جنوب توسط Zer Yağ
در سال ۲۰۱۴  کسب مدال افتخار از انجمن صادرکنندگان ترکیه Zer Yağ
در سال ۲۰۱۴  کسب مدال افتخار رکورد صادرکننده نمونه از انجمن صادرکنندگان جنوب توسط Zer Yağ
در سال ۲۰۱۷  کسب مدال افتخار رکورد صادرکننده نمونه از اتاق بازرگانی اکیسار Zer Salça